KOOLITUSTE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

1. Üldsätted:

1.1 BSFactory OÜ poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Business Skills Factory (edaspidi kool), mis lähtub täiendkoolituse kvaliteedi tagamisel lapsed ja täiskavatute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute ja lapsed täienduskoolitusasutustele, koolitaja käsiraamatust ning ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.
1.2 Kool korraldab lapsed ja täiskasvanutele suunatud tööalast täiendkoolitust.
1.3 Koolituste läbiviimisel ja klientidega suhtlemisel tuleb igal koolitajal juhinduda kooli metoodikaga ja väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

2. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:

2.1 Koolitustegevus toimub selleks otstarbeks sobilikel renditavatel pindadel, mis vastavad tervisekaitse ja ohutusnõuetele.
2. Igale õpilasele on offline-õppetundides ette nähtud õppelaud kahe inimese jaoks. Igale õpilasele antakse online-õppetundides juurdepääs ZOOM või Sintegrum e-õppekeskkonnale
.
2.3 Auditooriumis on lauad ja toolid, tahvel ja markerid, näitlikud õppevahendid, teler või projektor.
2.4 Olenevalt kursusest ja vajadusest on võimalus kasutada koolituse kestel toimivat internetiühendust.
2.5 Koolitusgruppide suurusjärgud on erinevad sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on siiski tagada individuaalne lähenemine kogu õppetöö jooksul.

3. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:

3.1 Õppekavade koostamise lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.

Laste õppekavade ettevalmistamine põhineb:
hariduseseadus
noorsootööd käsitlev seadus,
huvikoolide seadus,
huvihariduse standard,
Eesti ärikoodeks,
tarbijakaitseseadus,

3.2 Kooli õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
3.2.1 Õppekava nimetus;
3.2.2 Õppekavarühm;
3.2.3 Õppeastmed;
3.2.4 Õppekeeled;
3.2.5 Toimumisaeg;
3.2.6 Koolitusele registreerimisinfo;
3.2.7 Sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused;
3.2.8 Paigutamine rühmadesse;
3.2.9 Õppe kogumaht;
3.2.10 Õppemeetodid;
3.2.11 Iseseisev töö;
3.2.12 Õppe eesmärk;
3.2.13 Õpiväljundid;
3.2.14 Õppe sisu;
3.2.15 Õppekeskkonna kirjeldus;
3.2.16 Õppematerjalide loend;
3.2.17 Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid;
3.2.18 Väljastatavad dokumendid;
3.2.19 Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, -õpi ja töökogemuse kirjeldus;
3.2.20 Sisu lühikirjeldus;
3.2.21 Lõpliku tulemuse kujunemine;
3.2.22 Õppekava kinnitamise kuupäev.
3.3 Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtrühma vajadustest ning iga koolitus on oma
olemuselt praktilise suunitlusega eesmärgiga aidata sihtrühmal saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.
3.4 Iga koolituse juures on viide kehtivale õppekavale.

4. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord:

4.1 Lektorid peavad omama kõrgemat erialast ja/või pedagoogilist haridust või olema aktiivselt
tegutsenud õpetatava valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord:

5.1 Kool palub täita pärast iga koolitust osalejatel tagasisidelehed ja muuhulgas annab võimaluse teha parandusettepanekuid. Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka elektroonse kujul.
5.2 Pärast tagasisidelehtede saamist õpilaste poolt, analüüsib kooli juhtkond nii koolitustulemused kui ka tagasisidelehtede sisu läbi ja teeb parendusettepanekud lektorile.
5.3 Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse jaoks.
5.4 Isikuandmeid töödeldakse IKS § 6 alusel.

Kinnitatud 01.08.2022 (KUUPÄEV)