AMETIJUHEND

1. ÜLDOSA

1.1 AMETIKOHA NIMETUS

õpetaja

1.2 VAHETU JUHT

organisatsiooni juht

1.3 ASENDAJA/ASENDATAV

direktori poolt määratud isik
2. AMETIKOHA EESMÄRK
Luua eelkõige lastele ja noortele mitmekülgse arengu ning huvihariduse omandamise võimalused.

Väärtuslik lõpptoode

  1. järgmistele toodetele (50+%) plaanilise ülemineku teostamine 2 nädala jooksul pärast koolitusprogrammi läbimist;
  2. vanemlik rahulolu (90%+);
  3. laste rahulolu (90%+).

Selleks vajate:

-järgige treeningprogrammi
— teha lapsevanematega kontakte enne laagri
-algust, laagri ajal ja laagri lõpus (müüa),
-aidata määratleda iga lapse jaoks suur eesmärk (unistus),
-näidata tulemusi siin ja praegu vanematele iga päev,
-koondada grupp
-luua peale laagrit kogukonda (vilistlasklubi).

Õpetaja tööd hinnatakse järgmiste komponentide järgi:

-Töö vanematega (vestlus, enne/pärast laagripäeva). (Vaata plaati «Igapäevased tegevused laagri ajal»)
-Laste rahulolu. Juhendab vanemõpetaja.
-Klasside videosalvestiste olemasolu.
-Lapsed edenevad.
-100% integreerimine Sintegrumi ühendatud kaartide abil.
-Julgustage vanemaid ostma muid meie ettevõtte tooteid, näiteks 10-aastast põhikursust.

TÖÖÜLESANDED

ÜLESANDED SOOVITUD TULEMUSED

— Õppe-, arendustegevus:

— õpetaja on osalenud oma valdkonna koolitustel ja seminaridel;
— õpilaste omandatud haridus vastab õppekava nõuetele;
— õppekava täitmiseks on koostatud nõuetekohane töökava;
-töökava koostamisel on lähtutud aine eesmärgist, õpiväljunditest, kooli õppekavast ning muudest normatiivdokumentidest;
-oma valdkonna aruanded (sh huviringipäevikud) on õigeaegselt ja korrektselt täidetud ning esitatud;
— koostöö teiste õpetajate ja töötajatega (sh asendamine) toimib tõrgeteta;
— loodud on toetav ja sõbralik õpikeskkond; — õpetamistegevus on õpilaste vajadusi/eripära ja õpilaste õppetöösse kaasamist toetavad;
-õpiväljundite saavutamist toetavad õppematerjalid (sh digitaalsed) on loodud ja rakendatud.

— Õpilaste arendamine

— õpilastele on antud tema tööde kohta asjakohane tagasiside;
— õpilastel on tunnis huvitav ja arendav keskkond ja ta tahab kooli tagasi tulla;
— õpilastel on positiivne eluhoiak ja maailmavaade;
— õpilased on motiveeritud õppima:
— õpilased on üritusteks ettevalmistatud ja osalevad olümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel;
— lapsevanemad on teadlikud õpilase tegevusest — edusammudest ja probleemidest.

KOHUSTUSED VASTUTUS

— kujundada oma käitumise ja tegevusega kooli positiivset mainet;
— tagada õppekava nõuetele vastava hariduse omandamine;
— täita ja tagada töö-, tule-, keskkonna- jm ohutusnõudeid;
— jälgida kodukorra nõuete täitmist ja reageerida rikkumisele koheselt;
— tagada muudest ametikoha eesmärgist tulenevate ülesannete täimine.

— käesoleva juhendiga temale pandud
tööülesannete täitmise eest;
— õpilasele pandud hinnete objektiivsuse eest; — õpilaste tervisekaitse ja ohutuse eest
ainetundides ja kooli üritustel.
ÕIGUSED
— valida õppevorm ja -meetodid õppe eesmärkide täitmiseks;
— saada tööülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid ja informatsiooni;
— saada tööks vajalikku täienduskoolitust;
— teha ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks.

3. NÕUDED AMETIKOHA TÄITJALE

4.1 HARIDUS (SH TÄIENDUSKOOLITUS)

Õpetajatööle vastav kvalifikatsioon

4.2 TÖÖKOGEMUS

Erialane varasem töökogemus

4.3 ARVUTI KASUTAMISE OSKUS (PROGRAMMID JA OSKUSTE TASE)

4.3.1 Microsoft Word, Excel, PowerPoint, ZOOM

4.3.2 Internet ja ID kaardi kasutamise oskus

4.4 KEELTEOSKUS (KEEL JA TASE)

4.4.1 Eesti keel

SUULINE

B2-tase

KIRJALIK

B2-tase

4.4.2 I võõrkeel

SUULINE

B2-tase

KIRJALIK

B2-tase

4.5 VÄÄRTUSED

Eesti Vabariigi ja BSFactory OU väärtuste aktsepteerimine ja nende järgimine oma igapäevases tegevuses.

BSFactory OU missioon (miks meie ettevõte eksisteerib):

Vabade isiksuste loomine, läbi ettevõtliku mõtlemise arendamise.

BSFactory OU väärtused (põhimõtted, millesse me usume):

1) Andke 10 korda rohkem väärtust kui hind (sh siseklient).

2) Järgige seda, mida õpetate.

3) Võitke arvamusi faktide kasuks.

4) Näidake üles austust ja hoolivust klientide vastu.

5) Jaga ja dokumenteeri teadmisi.

6) Meeskond on tähtsam kui üksikisikute ambitsioonid.

BSFactory OU visioon BHAG (suur eesmärk):

Õpetada ettevõtlust 1 miljardile lapsele, et luua uusi põlvkondi vabu ja õnnelikke inimesi.